Viljelykierrolla ylläpidetään maan kasvukuntoa ja pyritään minimoimaan kasvintuhoojien aiheuttamat vaikutukset satoon. Viherlannoitus on luomuvihannestiloilla yleisesti käytetty menetelmä pellon kasvukunnon ja ravinteiden lisäämiseksi, ja sitä voi suositella myös tavanomaiseen vihannesviljelykiertoon. Viljelymaan

Viherteho-hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten viherlannoituskasvusto lopetetaan, jotta huuhtoutumisriski on pieni ja satovaikutus kevätkylvöiseen kasviin hyvä. Kenttäkokeiden vuodet olivat erilaiset. Ns. normaaleissa sääoloissa maan nitraattitypen määrät olivat erittäin suuret, märissä

Oppaassa käsitellään mahdollisuuksia käyttää viherlannoitusnurmea maan kasvukunnon parantamiseen. Viherlannoitusnurmi on hyvä vaihtoehto saada nurmea viljelykiertoon myös tiloilla, jotka eivät muuten viljele nurmea. Nurmen perustamiseen, hoitoon ja lopettamiseen liittyviä asioita havainnollistetaan

Kokeessa kokeillaan erilaisia sokerijuurikkaan viljelyyn sopivia viljelykiertoja vertaamalla monivuotisen apilanurmen sekä saneerauskasvien vaikutusta an-keroiseen, juurikkaan satoon ja laatuun sekä lannoitustarpeeseen. Lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BDA215A2E-D59D-4DBC-9E8A-6DCADAD6A605%7D/99601

Viljanviljelyyn erikoistuneilla tiloilla voidaan monipuolistaa viljelykiertoa ja hoitaa maan kasvukuntoa viljelemällä monivuotisia viherlannoitusnurmia. Viherlannoitusnurmien avulla voidaan muun muassa vähentää lannoitustarvetta ja lisätä eloperäisen aineksen määrää maassa. Lisätietoja: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103478/RaHaartikkeli1_viherlannoitus_suomi_www.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Viherlannoituksen käyttö viljelykierrossa on yksi tapa paran-taa peltomaan laatua ja satoisuutta. Tieto satotuottojen vähene-misestä voi kuitenkin hillitä viljelijän innostusta perustamaan viherlannoitusnurmia. Lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B733FB7D6-F6C3-4961-A62F-63DF52B4192A%7D/70420

Havaintokokeessa seurattiin viherlannoitusnurmen esikasviarvoa syysrukiille. Vuonna 2009 perustettu viherlannoitusnurmi lopetettiin syksyllä 2010 ja lohkolle kylvettiin syysruis. Kasvukaudella 2011 lohkolla kokeiltiin eri lannoitustasoja. Kokeessa seurattiin viherlannoitusnurmen vaikutusta maan liukoisen typen pitoisuuteen

Havaintokokeessa seurataan yksipuolisessa viljelyssä olleen lohkon viljelykiertokokeilua. Osalle lohkoa perustettiin monivuotinen viherlannoitusnurmi kesällä 2010. Kokeessa seurataan viherlannoitusnurmen vaikutusta maan rakenteeseen, sadon määrään ja laatuun sekä maan liukoisen typen pitoisuuteen eri

Havaintokokeessa seurataan viherlannoitusnurmen vaikutusta viljelykierrossa maan kasvukuntoon, sadon määrään ja laatuun. Havaintokokeessa seurataan myös viherlannoitusnurmen vaikutusta maan liukoisen typen pitoisuuteen nurmen lopettamisen jälkeen. Lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9CD53F24-4D1D-4E71-8930-A01EB16A4C85%7D/72873