Tehokkaan viljelyn edellytyksenä on hyvin toimiva kuivatus. Suuri osa Suomen peltojen salaojituksista on yli 40 vuotta vanhoja ja täydennys- ja uusintaojitustarve on monin paikoin huomattava. Salaojitus on pitkäaikainen investointi, joten

Oppaassa on esitetty kattavasti maankuivatuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät näkökohdat, teknilliset ja ympäristölliset ohjeet sekä laatuvaatimukset. Oppaassa on keskitetty maatalousalueiden kuivatukseen, mutta myös metsäojituksia on käsitelty lyhyesti. Lisäksi oppaassa on

Julkaisussa esitetään maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus käyttäen kahta kuvitteellista esimerkkiä: suuren lypsykarjatilan oma biokaasulaitos ja viiden lypsykarjatilan yhteinen biokaasulaitos. Tilakohtaiselle laitokselle laskettiin lisäksi kasvihuonekaasujen päästövähennyspotentiaali. Tilakohtainen biokaasulaitos korvasi joko maatilan öljy-

Työn tavoitteena oli tarkastella lantaa käsittelevän biokaasulaitoksen kokonaisketjua raaka-aineiden hankinnasta tai varastoinnista lopputuotteiden käyttöön sekä tunnistaa ketjun energia- ja ravinnetaseiden sekä ympäristövaikutusten näkökulmasta parhaat toimintatavat. Lisätietoja: https://jukuri.luke.fi/handle/10024/485744

Biolaitokset käsittelevät huomattavia määriä biomassoja ympäri vuoden, mutta niistä jalostettavien lannoitevalmisteiden käyttö on mahdollista vain kasvukauden aikana. Tuotteiden varastointi valmistuksesta käyttöön on biolaitoksille ongelma ja toisaalta niiden varastointi on ongelma

Tutkimuksessa tarkasteltiin Euroopan maiden peltobiomassapotentiaaleja erilaisilla skenaario-oletuksilla sekä selvitettiin kestävän kehityksen mukaista peltobioenergian tuotantoa. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti ruoantuotannon, väkiluvun kasvun, maatalouden kehittymisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin alueellisiin peltoviljelystä saataviin bioenergiapotentiaaleihin. Lisätietoja:

Ammoniakin haihtuminen voi kuluttaa levityksen jälkeen lietteen ammoniumtypestä kymmeniä prosentteja. Haihtumisen suuruuteen vaikuttavat lietteen, maaperän ja sään ominaisuudet sekä levitysmenetelmä. Jos lietteen pH on alle 6,5:n, alhainen pH vähentää tehokkaasti

Raporttiin on koottu Maatilan ympäristönhoito ja luonnonsuojelu -koulutuskokonaisuuden keskeisiä aihealueita kahteen osaan. Maatilan ympäristönhoito -osassa käydään läpi hankkeen koulutuspäivien teemakokonaisuudet, hankkeessa tehdyt kartoitukset ja käytännön ohjeistukset. Loppuosaan on koottu tietopaketti

Kosteikot ovat erittäin tärkeitä niin luonnolle kuin ihmisille. Matalat elämää kuhisevat kosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden huippupaikkoja. Ne tarjoavat elinympäristön muun muassa vesilinnuille. Kosteikot toimivat myös luonnon omina vedensuodattimina pysäyttäen kiintoainetta

Hyvässä maassa ja toimivassa ympäristössä päästään kunnon tuloksiin. Siinä voi kasvattaa laadukasta ruokaa kestävästi ja samalla pitää huolta maan kasvukunnosta niin että tulevaisuuskin on taattu. Haitat on torjuttava. Se on