Dosentti Jussi Heinonsalon toimittama, lähes 20:n asiantuntijan voimin kirjoitettu hiiliopas perehdyttää lukijan maaperän hiileen, sen varastoihin ja prosesseihin, mittaustapoihin sekä siihen, mikä vaikuttaa hiilen varastoitumiseen ja miten sitä voidaan edistää. Opas on

Tässä hankkeessa selvitettiin hulevesialueiden kasvillisuus- ja kasvualustakysymyksiä kolmesta näkökulmasta: 1. Kartoitettiin olemassa olevien, toimivien hulevesiratkaisujen kasvivalinnat ja niiden onnistuminen sekä ongelmakohdat. 2. Selvitettiin uusille hulevesialueille istutettavien luonnonkasvilajien menestyminen kaupunkien hulevesikohteissa

Maan kasvukunto kuvaa pellon toimintakykyä. Sitä voidaan mitata eri tavoin ja siinä voi olla erilaisia häiriöitä. Tässä raportissa perehdytään maan kasvukunnon seurantaan ja kehittämistapoihin. Tutkimuksen taustalla on kahdeksalla tilalla tehdyt

Havaintokokeissa testattiin viherlannoitusnurmien, alus- ja kerääjäkasvien viljelyä sekä maanparannusaineiden käyttöä. Havaintokokeet toteutettiin vuosina 2010–2013, ja niissä verrattiin uutta ja vanhaa viljelymenetelmää keskenään. Pelto jaettiin kahteen osaan; toisessa viljelijä jatkoi viljelyä

Havaintokokeessa seurattiin biohiilen vaikutusta seuraavan kasvukauden ohran satoon ja maan liukoisen typen pitoisuuteen. Keväällä 2011 lohkolle kylvettiin ohra suojaviljaksi apilanurmelle. Biohiili levitettiin vuonna 2010. Hiiltä saaneen lohkon sato oli huomattavasti

Havaintokokeessa seurattiin biohiilen (puuhiili) levitystä ja sen vaikutusta rypsin satoon ja ravinteiden huuhtoutumiseen. Kokeessa levitetään ja muokataan biohiiltä maahan noin 10 tn hehtaarille. Biohiilen odotetaan parantavan muun muassa maan vesitaloutta,