side-area-logo

Maan rakenne

Hyvärakenteisessa maassa on kestävä mururakenne, jossa kasvin juuret pääsevät kasvamaan sinne missä vesi ja ravinteet ovat. Sateella hyvärakenteinen maa ei liety ja vesi imeytyy maahan tehokkaasti.

Magnesiumin tasojen säätö

Magnesium (Mg) on sivuravinne, joka on kasveille tärkeä mm. yhteytyksessä. Magnesiumin puute näkyy lehtivihreän vähäisyytenä ja lehtisuonien erottumisena vihreämpänä etenkin vanhoissa lehdissä, sillä kasvi siirtää magnesiumia vanhoista lehdistä uusiin lehtivihreän

Murukestävyyden määritys teesihtitestillä

Liettyvä maa-aines on altis kuorettumaan sekä lähtemään sadeveden mukana pois pellolta. Kaikkein hienojakoisin aines voi kulkeutua veden mukana syvemmälle maan kerroksiin, muodostaen kyntöanturaa vastaavan vettä läpäisemättömän kerroksen maan sisään. Lisätietoja:

Peltomaan laatutesti -testit TEHO-tiloilla 2009 – 2010

Tässä julkaisussa on kerätty yhteen kokemuksia ja palautetta, joita on saatu Tehoa maaseudun vesien-suojeluun TEHO -hankkeessa tehdyistä Peltomaan laatutesteistä. Asiaa on tarkasteltu pääosin Pelto-maan laatutestejä tehneiden neuvojien näkökulmasta. Tämän lisäksi

Murukestävyyden määritys kuoppalevytestillä

Murukestävyys kertoo paljon maan hyvinvoinnista. Kestävät murut luovat maan ja ilman väliin huokoisen rajapinnan, josta sadevesi pääsee alaspäin, maassa syntyvä hiilidioksidi ylöspäin, ja jonka kautta viljelykasvin on helppo itää. Kestävät

Fysikaalisen viljavuuden arviointi ja seuranta

Maaperän fysikaalisella viljavuudella tarkoitetaan maan soveltuvuutta kasvien ja mikrobien kasvuympäristöksi. Hyvärakenteisessa maassa vesi imeytyy nopeasti, mutta pidättyy riittävästi. Ylimääräinen vesi pääsee pellosta pois ja maa säilyy happipitoisena. Hyvässä maassa juurten

Maan rakenteen hoito – Kuivatuksen parantaminen ja tiivistymisriskien pienentäminen, osa 2  Tiivistymisriskien pienentämissuunnitelma

Peltomaa tiivistyy, kun sen kantokyky ylittyy. Savimailla maan kosteus ja koneiden paino aiheuttavat suuren riskin pellon tiivistymiselle. Isolla tilalla koneet ovat raskaita. Tehokkuudesta huolimatta kaikille lohkoille ei aina mennä optimioloissa.

Maan rakenteen aistinvarainen arviointi (MARA)

Maan rakenne vaikuttaa juurten kasvuun, ravinteiden ja veden ottoon sekä maan kosteuteen ja kaasujenvaihtoon. Maan rakennetta voidaan arvioida yksinkertaisesti tekemällä havaintoja lapiollisesta maata. Maan rakenne luokitellaan asteikolla 5–1, 5 =

Murukestävyys maan kasvukunnon mittarina

Murut ovat maan perusyksiköitä. Maan murukestävyys on keskeinen tekijä maan toimintakyvyn kannalta. Hyvä murukestävyys edistää mikrobitoimintaa, ylläpitää kaasunvaihtoa ja vesitaloutta sekä mahdollistaa kasvien hyvän kasvun. Murustuminen on siten tärkeä ominaisuus

Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon?

Maan kasvukunto (soil health) on uudenlainen tapa tarkastella maaperän toimintaa ja viljelyn vaikutuksia. Kasvukunnon määrittämiseen on kehitetty erilaisia menetelmiä, mutta miten ne vastaavat viljelijöiden kokemuksiin hyvä- ja heikkokasvuisista lohkoista? Tämän

Ilmakuvien käyttö viljelysuunnittelussa

Kasvuston määrän arviointia varten ilmakuva on parasta ottaa kasvuston pensomis-korrenkasvuvaiheessa. Syysviljoilla ja monivuotisilla nurmilla tämä aika on toukokuun puolenvälin molemmin puolin kasvukauden aikaisuudesta riippuen. Kevätkylvöisillä kasveilla paras kuvausaika sijoittuu usein

Huolehdi pellostasi – vinkkejä vuokranantajalle ja vuokralaiselle

Vuokramaiden osuus Suomen viljelypinta-alasta on noin kolmannes. Lyhyet sopimukset vaikeuttavat tuotannon suunnittelua eivätkä kannusta vuokralaista panostamaan pellon kasvukuntoon, vaikka se olisi tärkeää sekä ympäristön että tilan talouden kannalta. Myös vuokranantaja

Savimaan mururakenne

Peltomaan hyvä kasvukunto edellyttää hyvää maan rakennetta. Hyvään maan rakenteeseen kuuluu savimaassa maan mururakenne, joka syntyy biologisten, kemiallisten ja fysikaalisten tapahtumien tuloksena. Tietopaketti kertoo, millä keinoin viljelijä voi edistää maan