side-area-logo

Kiintoainehuuhtouma

Sameusmittauksen avulla voidaan laskea veden kiintoainepitoisuus. Kiintoaine samentaa vetää ja sen mukana pellolta huuhtoutuu ravinteita, fosforia, rautaa ja muita raskasmetalleja.

Suomen peltojen karttapohjainen eroosio-luokitus: Valtakunnallisen kattavuuden saavuttaminen ja WMS-palvelu

Eroosio on merkittävä maatalouden fosforikuormituksen aiheuttaja, ja peltojen eroosioriskin kehittyminen on yksi maatalouden kansainvälisistä ympäristöindikaattoreista. Maatalouden ympäristötoimenpiteiden suuntaamiseksi peltojen eroosioriskin arviointi on tärkeää ja peltolohkot, ja jopa niiden osat, on

Liedon Vuohenojan eroosio ja aineskuljetus

Tämän tutkimuksen tutkimusalueena toimiva Vuohenoja on yksi TEHO Plus – Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen -hankkeen kohdealueista. Hanke toimii maatalouden vesistö- ja ympäristökuormituksen vähentämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Vuohenojalle on perustettu hankkeen

Veden reitit ja muutokset pellolta vesistöön

Vesi kuljettaa mukanaan sateen ja virtaavan veden irrottamaa maa-ainesta sekä maaperästä liukenevia ravinteita. Siksi se mitä valuma-alueella tapahtuu, vaikuttaa aina myös vastaanottavan vesistön tilaan. Sateen voimakkuudesta ja pellon olosuhteista riippuen

Luonnonmukaisen kuivatushankkeen vesistövaikutukset ja uomassa tapahtuvat muutokset

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä luonnonmukaisten kuivatushankkeiden vaikutuksista vedenlaatuun, kiintoaineprosesseihin ja uomamorfologiaan. Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla voidaan kehittää luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmiä sekä virtavesien hydraulista ja geomorfologista mallinnusta, jota käytetään työkaluna