side-area-logo

Maan vesivaranto

Sadontuotannon kannalta on tärkeää, että kasville on maassa sopivasti vettä saatavilla koko kasvukauden ajan. Viljelijä ei voi vaikuttaa kasvukauden aikaisiin sademääriin, mutta maan kykyyn varastoida vettä voidaan vaikuttaa.

Kuivatusedellytysten kartoitus ja maan vedenläpäisykyvyn havainnointi

Pellon kuivatus on edellytys hyvälle maan kasvukunnolle. Veden kyllästämässä maassa happea on vähän, biologinen aktiivisuus on niukkaa ja maan mururakenne luhistuu. Pellon kuivatuksen kehittäminen lähtee kuivatusedellytysten ja maan vedenläpäisykyvyn arvioinnista.

Ojaston kunnon havainnointi: pohjaveden korkeus ja laskuaukosta tuleva vesimäärä

Viljelijät ovat tottuneet seuraamaan pellon kuivatusta peltotöiden yhteydessä. Jos jossain on vesi pinnassa, tai salaojasta ei tule vettä, ojitus on rikki. Samoja tunnusmerkkejä (veden pinnan korkeus, ojasta tuleva vesimäärä) voi

Maan rakenteen hoito – Kuivatuksen parantaminen ja tiivistymisriskien pienentäminen, osa 1 Kuivatussuunnitelma ongelmalohkolle

Peltojen kasvukunto on tärkeä asia kannattavuuden kannalta. Näin on myös isolla Riuttaskorven luomumaidontuotantoon keskittyneellä tilalla Loimaalla. Tuotannon pitää olla tehokasta. Luomuviljelyssä maan kasvukunnon heikkoudet näkyvät usein satotasojen laskuna ja rikkaruohojen

Case vesitalouden hallinnasta Kilpiän tilan rinnepelloilla

Tässä tekstissä kerrotaan miten rinnepellon muotoilulla saadaan pellon vesitalous hallintaan viljelykasvien ja maan muokkauksen avulla. Lisätietoja: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103526/case_vesitalouden_hallinnasta.pdf

Veden varastointi peltoon

Kastelulla saadaan sadonlisäystä, mutta toimenpide on kallis ja vaatii hyvän vesilähteen. Usein on kustannustehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää parantaa pellon vedenpidätyskykyä, minkä seurauksena sadanta voidaan hyödyntää paremmin ja myös eroosio ja ravinnehuuhtoumat