side-area-logo

Lanta

Lannan ominaisuudet riippuvat eläinlajista, ruokinnasta ja kuivikkeiden laadusta. Lietelannassa ravinteet ovat liukoisessa muodossa. Kuivalanta on hyvää maanparannusainesta, sillä se sisältää runsaasti orgaanista-ainesta.

Pyrolyysi turkiseläinten lannan käsittelymenetelmänä: TURKISTEHO-hankkeen osaraportti

Turkiseläinten kasvatus on Suomessa keskittynyt Pohjanmaan maakuntiin, joissa on paljon muutakin kotieläintaloutta. Alueella muodostuu lantafosforia yli kasvintuotannon tarpeen, ja sen kuljettamiseksi alueelta lantaa tulisi prosessoida väkevämmiksi lannoitevalmisteiksi. Yksi keino voisi

Lietteen vetoletkulevityksellä apua peltojen tiivistymiseen

Liete olisi hyvä saada levitettyä pellolle mahdollisimman aikaisin keväällä, koska suurin osa lietteen sisältämästä typestä liukenee hitaasti kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Aikaisen kevätlevityksen murheena on kuitenkin peltojen tiivistyminen tai pahimmillaan pellon

Kaikki irti lannasta

Lanta on arvokas raaka-aine, jonka huolellinen käsittely edistää lannan ravinteiden hyötykäyttöä ja vähentää niiden hävikkiä. Lannan orgaaninen aines on eduksi maan rakenteelle. Maan mikrobiaktiivisuus, rakenne, typen (N) saatavuus ja vedenpidätyskapasiteetti

Hevosenlannan käsittely Suomessa: Tulokset lannankäsittelykyselystä talleille

Tässä raportissa esitellään keskimääräiset hevosenlannan käsittelyn toimet suomalaisilla talleilla koko lannankäsittelyketjussa eläinsuojasta lannan hyödyntämiseen. Tieto perustuu vuoden 2014 keväällä talleille tehdyn lannankäsittelykyselyn vastauksiin. Kysely toteutettiin vanhan Nitraattiasetuksen (931/2000)) vähimmäislantalatilavuuksien päivittämisen

Lietelannan happokäsittely lannan ravinteiden käytön tehostamisen tukena

Ammoniakin haihtuminen voi kuluttaa levityksen jälkeen lietteen ammoniumtypestä kymmeniä prosentteja. Haihtumisen suuruuteen vaikuttavat lietteen, maaperän ja sään ominaisuudet sekä levitysmenetelmä. Jos lietteen pH on alle 6,5:n, alhainen pH vähentää tehokkaasti

JÄRKI-ISKU 12: Lantavoimaa

Jos lantaa on liikaa ja väärässä paikassa, se voi olla ongelma. Lanta sisältää valtavat määrät ravinteita ja maanparannuspartikkeleita. Niiden talteenotto, hyödyntäminen ja tarkka käyttö on rahanarvoista työtä. Lannan aarre on