side-area-logo

Kuitu

Kuitukäsittelyssä maahan levitetään selluteollisuuden puukuitua, joka voi olla ravinnekuitua tai nollakuitua. Kuidun lisääminen parantaa maan mururakennetta ja lisää maan vesivarastoa.

Hiiliopas – katsaus maaperän hiileen ja hiiliviljelyn perusteisiin

Dosentti Jussi Heinonsalon toimittama, lähes 20:n asiantuntijan voimin kirjoitettu hiiliopas perehdyttää lukijan maaperän hiileen, sen varastoihin ja prosesseihin, mittaustapoihin sekä siihen, mikä vaikuttaa hiilen varastoitumiseen ja miten sitä voidaan edistää. Opas on

Kokemuksia viljelijöiden pelloilta

Havaintokokeissa testattiin viherlannoitusnurmien, alus- ja kerääjäkasvien viljelyä sekä maanparannusaineiden käyttöä. Havaintokokeet toteutettiin vuosina 2010–2013, ja niissä verrattiin uutta ja vanhaa viljelymenetelmää keskenään. Pelto jaettiin kahteen osaan; toisessa viljelijä jatkoi viljelyä

Maanparannus- ja kalkitusaineet

Maanparannusaineita käytetään kasvinviljelyssä parantamaan maan viljelyominaisuuksia. Niiden avulla voidaan myös vähentää maaperästä aiheutuvia vesistö- ja ilmastopäästöjä sekä tallettaa hiiltä maaperään. Maanparannusaineiden teho perustuu ensisijaisesti muuhun kuin ravinteisiin, mutta ne voivat

Puukuitulisäyksen ja talviaikaisen kasvipeitteisyyden vaikutus maan eroosioherkkyyteen

Työn tarkoituksena oli selvittää, voidaanko maan puukuitulisäyksella ja talviaikaisella kasvipeitteisyydellä parantaa maan mururakenteen kestävyyttä, ja siten pienentää maan eroosioherkkyyttä. Puukuidun vaikutuksia tutkittiin RaHa-hankkeen havaintokokeisiin osallistuneiden viljelijöiden koelohkoilta kerätyistä pintamaanäytteistä. Mukana